Dự án Vĩnh Hảo 6, Bình Thuận – 50 MWp

Nổi bật
Chi tiết
Vận hành

tháng 6 2019

Vị trí

Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Vietnam

Công suất lắp đặt

50 MWp

Diện tích dự án

600,000 m2

Vĩnh Hảo 6 là trang trại năng lượng mặt trời nằm ở huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. Vĩnh hải 6 có công suất 50 MWp, trên diện tích 60 ha và đóng góp 83 triệu kWh/năm cho lưới điện quốc gia